kör_logo_fa

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Szakkollégiumi Apostoli Terve (SZAT)

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium az 1990-es alapítását követő 25. évre az szakkollégiumi mozgalom meghatározó tagjává vált, modellt nyújtva a további egyházi szakkollégiumok számára. Több mint háromszáz végzett hallgatóval, évente 70-80 fővel, a társadalmi felelősségvállalásban példamutató, szakmailag kiválóan képzett, keresztény értelmiség megújításán dolgozunk.

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium jelen Szakkollégiumi Apostoli Terve (SZAT) meghatározza a 2015-től 2020-ig terjedő időszakban a Szakkollégium által elérni kívánt célokat, valamint a célok eléréséhez szükséges akciókat. A tervet a 2014-2015-ös tanév folyamán a Szakkollégium közössége és vezetősége professzionális külső segítséggel állította össze.

A Provincia Apostoli Tervébe illeszkedő jelen dokumentum egy olyan szakkollégiumi víziót képzel el, amely erős szent ignáci alapokra építve, keresztény közösségben, a tehetséggondozás szakmai kritériumai szerint, professzionális vezetéssel, széles társadalmi beágyazottsággal működik.

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium célja, hogy a keresztény értékeket képviselő egyetemi hallgatókat segítse a társadalmi felelősségvállalásban és érvényesülésben.

Jelen apostoli tervben megfogalmazott fenti missziónk alapját négy pillér képezi (Lelkiségi pillér, Szakmai és közösségi pillér, Erőforrásaink és eljárásaink pillér, valamint a Barátaink pillér), a négy fő pilléren belül pedig több további területekre bontva tárgyalja a célokat és az akciótervet. Minden esetben felvázolja a kiinduló helyzetet és azt, hogy milyen eszközök felhasználásával milyen lépéseket szeretnénk megtenni 2020-ig.

Lelkiségi pillér

1. Keresztény értékrend

Célunk, hogy legyen egy, a közösség által elfogadott alap-értékrend dokumentumunk, és azt tegyük élővé a napi gyakorlatunkban.

Eddig az értékrendünk széttöredezett dokumentumokban volt megfogalmazva, ezért áttekinthetőségük és számon kérhetőségük nehézkes volt. Azért, hogy ezen változtassunk, elkészítünk egy, az Értékrendünket összefoglalóan tartalmazó dokumentumot. Ehhez létrehozunk egy diákokat is bevonó ad hoc bizottságot, amely a létező dokumentumokat összefésüli (Alapító Okirat, SzMSz, Szakkollégiumi kódex, egyéb nemzetközi és magyar jezsuita dokumentumok), és ebből egy javaslatot készít, amely egyben az SZMSZ preambulumát is felülírhatja. A végső formátumra fenntartói jóváhagyást kérünk.

Az Értékrend fenntartói jóváhagyása után azt szeretnénk elérni, hogy ez a működésünk kereteit valóban meghatározó, élő dokumentum legyen, melyre mind az operatív vezetésben, mind a számonkérésben támaszkodhatunk. Élővé tesszük az Értékrendben megfogalmazott gondolatokat: hozzáférhetővé tesszük és minden év elején külön kitérünk az Értékrendünk megismertetésére. Az Értékrendet megjelenítjük a csapatépítésben, és a felvételi népszerűsítésben, valamint az SZMSZ-be beépítünk egy olyan alrendszert, amely bizottsági formában számon kérhetővé teszi és szükség esetén szankciókkal sújtja az Értékrend súlyos és visszatérő megsértését.

Ha saját Értékrendi Dokumentumunk beváltja a hozzá fűzött reményeinket, akkor a jelenlegi Magatartási Kódexet kiegészítendő, javasoljuk ennek kiterjesztését a többi kollégiumra is, Jezsuita Egyetemi Kollégiumi hálózat (JEK) szinten. Ehhez egy éven át gyűjtjük a SZIK-es tapasztalatokat és elkészítjük a kiterjesztési tervet, egyeztetjük a Rektori Tanáccsal és jóváhagyás után megkezdjük a bevezetést a többi intézményben is.

2. Ignáci lelkiség

Célunk, hogy intézményes formában is történjen meg a lelkiségi értékek átadása; ahol az imamódok és az ignáci lelkiség megélésének formái legyenek az átadott ismeretanyag részei.

A Szakkollégium keresztény alapokon, az ignáci lelkiség és spiritualitás megélésére teremt lehetőséget hallgatói és munkatársai számára.

Az elmúlt években kialakult a kedd esti ima hagyománya, a zenei szolgálat a vasárnapi Jezsu8-as szentmisén. A teológia kurzus elvégzése évek óta kötelező. E hagyományokat egészítjük ki a hallgatók körében népszerű további karizmatikus közösségi megoldásokkal: az új tanulmányi rendszerünket kiegészítjük, hogy segítsük a Jezsuita imagyakorlatok megélését (bevezetjük a „Jezsuita imamódok” c. foglalkozást); indítunk egy olvasószemináriumot, jezsuita szerzőktől; valamint lehetőséget adunk a jezuitika kurzus felvételére.

Az elmúlt időben sikerült elérni, hogy jezsuita kollégiumi lelkész heti rendszerességgel lelki vezetést adjon a szakkollégistáknak. Továbbra is prioritás, hogy biztosítani tudjuk, a személyes kisérést, 3 éven belül pedig ignáci lelkiségű kisközösséget is indítunk (Spiriteam koordinálásával, lelkiségi témában kiscsoportos beszélgetésekkel).

A Szakkollégium hagyományai szerint félévente egy hétvégi három napos lelkigyakorlatra vonulhat el a Szakkollégium fele, amelyet lehetőségeinkhez mérten anyagilag is támogatunk. Ösztönözzük, hogy kollégistáink vegyenek részt Ignáci lelkigyakorlatokon: biztosítjuk, hogy a szakkollégisták egyharmadának legyen évi lehetősége személyesen vezetett lelkigyakorlaton részt venni; valamint elérhetővé tesszük a félévi rendszerességű (Advent, Nagyböjt) „Mindennapok Lelkigyakorlatán” való részvételt.

Szakmai, közösségi pillér

1. Nevelési elveink és attitűdformálás

Célunk, hogy nevelési elveinkben a cura personalis gyakorlatára és a szakkollégisták-kísérők szoros kapcsolatára építve elősegítsük szakkollégistáink keresztény értelmiséggé válását, és szakkollégistáinkat úgy bocsássuk útjukra, hogy nyitott, párbeszédre képes, értékrendjében szilárd emberekké váljanak.

Elkezdtük intézményesíteni a belépő friss szakkollégisták számára az értékrend és a szokásjog átadásának kultúráját. Ehhez a lényeges tudást belépéskor a szervezett keretek közt átadjuk, az elsős Mentor-programot tudatosan fejlesztjük, továbbá a teamek és DB-ciklusok közti átadás-átvétel során a korábbi tapasztalatokat írásban összefoglaljuk és smartsheetre mentjük.

A csoportos vezetői tréningek bevezetése elindult. Az elmúlt három évben felvett szociometria mérések azt mutatják, hogy nem kompetenciák, hanem személyes ismérvek alapján választottuk a diákvezetőket. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, a Szakkollégiumban olyan vezetői kultúrát honosítunk meg, amelyet később a munkahelyeken is alkalmazni lehet. Ehhez szükséges a kompetenciák kikristályosítása és kompetencia-alapú döntéshozatal hangsúlyozása, a tréningen tanultak tudatos alkalmazása (follow-up napok); reflektálás havonta egyszer a tréningen tanultakra, valamint a diákvezetők (DB, senior) szakkollégiumi kompetenciáinak meghatározása. Anyagi forrást (pl. pályázás) szeretnénk biztosítani arra, hogy a diákvezetők számára elérhetővé tegyük a részvételt egy coaching folyamatban.

A felvételi rendszerben elindult egy olyan értékelés kialakítása, amely segíti a kompetencia alapú mérést (AC). Az AC-rendszert évről évre tudatosan fejlesztjük, a tapasztalatokat átadjuk a JEK-en belül, írásban (smartsheeten) rögzítjük az összes eredményünket, dokumentumunkat.

Nehézséget jelent az, hogy hogyan kovácsoljuk össze az évről évre megújuló szakkollégiumi közösséget és JEK hallgatóit, mivel a teameket minden évben újra kell építenünk. A csapattá formálódás elősegítése érdekében az első Kollégiumi hétvégén csapatépítő jellegű feladatokat tartunk a teamek és a DB számára és törekszünk arra, hogy további JEK-tagokkal is csapatépítő alkalmakat tarthassunk.

Előfordult már, hogy a DB vagy egy-egy tagja elbeszélgetésre hívta hivatalos minőségében bármely szakkollégistát vagy teamvezetőt. Ennek továbbvitele érdekében felkérjük a DB-t, hogy alakítsa ki a szakkollégisták folyamatos támogatásának rendszerét. Történjen minden szakkollégistával félévente beszélgetés (akár kiscsoportos formában is) a DB-tagok vezetésével.

2. Szakmaiság

Célunk, hogy szakkollégistáink a saját területükön, egyetemi képzésüket elmélyítve tudományos munkát végezhessenek és publikálhassanak, továbbá más tudományterületekre rálátást szerezzenek, és ez hozzájárulhasson az egyes tudományterületek közti átjárhatósághoz.

A szakkollégiumi mozgalomban való helytálláshoz és a bolognai rendszer igényes kiegészítéséhez, a saját szakmaiság elmélyítéséhez szükséges, hogy minden hallgató a saját szakján is kiváló teljesítményt nyújtson. Szükséges, hogy az általunk fontosnak tartott tudást évről évre aktualizáljuk és tudatosítjuk, megjelenítjük tanulmányi rendszerünkben. Ehhez az országos tudományos szinten is meg kell jelennünk, évente legalább 10 TDK és 5 OTDK résztvevőt delegálva a SZIK-ből. Minden szakkollégista a tanulmányi szakasza első három éve alatt egy Studia Ignatiana kötetbeli publikációt kell vállaljon, továbbá támogatjuk az azonos szakterületen tanulók illetve azonos kutatási területtel foglalkozók számára szakmai projekt megvalósítását, az eredmények publikálását.

A 2015/2016-os tanévtől bevezetünk egy új Tanulmányi Rendszert. A Tanulmányi Rendszert tanévenként egyszer felülvizsgáljuk. Törekszünk arra, hogy ez a rendszer minél stabilabb legyen. Az elsős tanulmányi rendszert integráljuk az új tanulmányi rendszerbe, szem előtt tartva a kommunikációs és vitakészség fejlesztését. Az elsős gála hagyományát folytatjuk és színvonalát, reputációját emeljük. Ehhez a korábbi tapasztalatok és reflexiók mentén optimalizáljuk az elsősök terhelésének időelosztását az első félévben, lehetővé tesszük az oktatókkal való érdemi konzultációt, előtérbe helyezzük az interaktivitást és stabil, mérhető követelményeket alakítunk ki.

A szakkollégium nemcsak a szakterületi tudás elmélyítésére helyez hangsúlyt, hanem a tudományos párbeszédben való képességek kifejlesztésére is. Ehhez támogatjuk a tudományágak közti együttműködést. Elősegítjük és támogatjuk a horizontális tudományos munka végzését egyéni és csoportos formában, publikációk megjelentetését. Elősegítjük a különböző szakterületen tanulók számára szakmai projekt megvalósítását, és ösztönözzük az az eredmények publikálását (MSc-hallgatók számára).

Az Iroda egyeztetést kezdeményez a nagyobb karokkal, hogy az Erasmus, Köztársasági, illetve egyéb ösztöndíjak elbírálásakor a SZIK-tagságot – a többi szakkollégiumhoz hasonlóan – előnyben részesítsék.

A Tutori Konferenciára nagyobb hangsúlyt fektetünk, a Szakkollégiumon kívül is meghirdetjük.

3. Hang a közéletben

Célunk, hogy a közélet számára legyen kiérlelt mondanivalónk, teremtsük meg a kommunikációs feltételét annak kifejtésére, és a mindenkori kormányzattal való párbeszédre; amely célra tudatosan használni kívánjuk a Párbeszéd Házát a szomszédságunkban.

Az eddigi gyakorlatunkban is törekedtünk arra, hogy párbeszéd működhessen a szakkollégisták és a gazdasági, politikai döntéshozók között. A továbbiakban strukturáltabb és hatékonyabb párbeszédre törekszünk. A SZIK-en belüli álláspontok kialakításának érdemi teret szentelünk, valamint évente az ifjúságpolitika és az oktatás terén elfogadott, ill. tervezett új törvények megvitatását egy konferencia keretein belül – a többi szakkollégium részvételével – zárt körben, a végén közös sajtó tájékoztatóval a Párbeszéd Házában szervezzük.

A SZIK megjelenésének és imázsának (brand) elemeit folyamatosan gondozzuk, erre eddig többnyire ad hoc döntések születtek. A SZIK-es brand elemeit hangsúlyosabbá tesszük (jezsuita karizma, cédrus, megbízhatóság, nyitottság, stabil keresztény értékrend, szakmai felkészültség, interdiszciplinaritás). Folytatjuk a SZIK-es arculati kézikönyv vezetését és erősítjük annak következetes betartását.

4. Nemzetközi háttér

Célunk, hogy erősödjenek meg az intézményközi és személyközi nemzetközi kapcsolataink (Visegrádi országok, Észak-amerikai jezsuita felsőoktatás, Távol Kelet), hogy az életbe kilépve építhessünk azokra, és szerezzük meg azt a rutint, amivel könnyen építhetünk további kapcsolatokat.

A SZIK-ben rendszeresen több külföldi cserediák lakik, akiknek a bevonása a szakkollégiumi életbe különböző szinteken zajlik. A SZIK-ben tartósan tartózkodó, érdemi tanulmányt folytató vagy kiemelt partnertől (SJ oktatási intézmény ill. JEK) érkező külföldi hallgatókat a közösségi életbe, szakmai programunkba is bevonjuk. Ehhez tisztázzuk az SZMSZ-ben és Házirendben a rájuk vonatkozó részeket, ezeket angolul is elérhetővé tesszük. Az éves rutin részévé tesszük az Exchange student koordinátor kinevezését. Növeljük a velük való kommunikációnk hatékonyságát (angol nyelvű FB-csoport és postok, plakátok), angol nyelvű belső programokat szervezünk, és gondozzuk a SZIK honlap angol nyelvű részét, továbbá folytatjuk az idegen nyelvű kurzusok hagyományát.

A SZIK alumniban is nemzetközi kapcsolattartót jelölünk ki, és adatbázist építünk a nem Magyarországra került alumnusokról. Nekik külön tartalommal félévente egy hírlevelet küldünk.

A szakkollégisták egyre több lehetőséggel egyre több időt töltenek külföldi oktatási intézményben. A Rend közreműködésével a SZIK-esek nemzetközi jelenlétét erősítjük egy ösztöndíj-alap létrehozásával. Ehhez keresünk támogatókat, kapcsolatot építünk SJ egyetemekkel a világban, vezetői és hallgatói szinten egyaránt közvetlen tapasztalatot szerzünk. Tájékoztató estet szervezünk évente kétszer a SZIK-en belül – alumnusokkal együtt – a külföldi aktuális lehetőségekről és 3 év alatt legalább 1 szakmai vagy hallgatói csereprogramban, illetve jezsuita nemzetközi önkéntes projektben támogatjuk a szakkollégisták részvételét. A hallgatók a tapasztalataikat írásban is rögzítik, amelyet belső, ill. külső fórumon rendszerezetten elérhetővé teszünk.

5. A SZIK közössége

Célunk, hogy a SZIK hagyományain és értékrendjén alapuló események és programok szervezése által egy összetartó közösséget megteremtsünk, amelyre nemcsak a szakkollégiumi évek alatt, hanem életünk során is támaszkodhatunk.

A SZIK hallgatói az országos tudományos diákköri közösségben is megállják a helyüket, amit már eddig is számos fórumon bizonyítottak. Szakmai igényességünkből fakadóan teaházakat, Public Lecture-ket, heti vitaköröket rendezünk. Évenként legalább egy csapatot indítunk a „Mint-a-Parlamentben”, rendszeressé tesszük a “Szakmai-légyott”-okat illetve a saját érdeklődési kört bemutató Students’ Cornert is.

A SZIK karakterünket meg akarjuk ismertetni és el akarjuk fogadtatni a szakkollégiumi közösségben is. Sajnos az egyházi felsőoktatási intézményekkel szemben még mindig léteznek előítéletek. Az előítéletek lebontására és a SZIK fiatalos karakterének megőrzésére több programot is rendezünk. A Szent Ignác álarcosbál megszervezésével, a szakkollégiumi közösségek közötti kapcsolatok épülését szolgáljuk azért, hogy az álarcosbált szakkollégiumunkhoz kössék és a bál a szik-image részévé váljon. További imázs-alakító programokat indítunk: Oxfordi vita szakkollégiumokkal, Interkollban való aktív részvétel, sportesemények, rendszeres részvétel más szakkollégiumok által szervezett eseményeken, valamint projektalapon pályázati forrásból harmadévesek szakmai projektjei sajtónyilvános formában.

A SZIK belső közössége jól működik, eddig is számos közösségi programot valósítunk meg tanévenként, így például: Mikulás buli, adventi mézeskalácssütés, kollégiumi hétvégék, nyári tábor, Szent Ignác Álarcosbál, tavaszi pingpong bajnokság, évnyitó és évzáró ünnepségek, Díszest, kórus, zenekar. A továbbiakban a DB szeptemberben határoz a tanévben megrendezésre kerülő szakkollégiumi szintű közösségi programokról, valamint többféle közös, szezonális sütés-főzést és konkrét sporteseményt rendezünk az eddigiek mellett.

A JRSZ és a SZIK a JEK-en belül alkotják a rend budapesti két zászlóshajóját a felsőoktatásban. Míg vezetői szinten érdemi kooperáció zajlik, hallgatói szinten kisebb a rálátása a két közösségnek egymásra. Célunk, hogy elősegítsük, hogy a SZIK és JRSZ évente legalább egy közös programot tartson. A JRSZ hallgatói számára is nyitottá tesszük a Public lecture sorozatunkat és a SZIK-ben rendezett előadásokat.

6. Társadalmi felelősségvállalás

Célunk, hogy az itt eltöltött évek alatt szakkollégistáink önkéntes munkákban vegyenek részt és később ezekre a tapasztalatokra építve életüket a társadalmi igazságosság szolgálatába állítsák.

A szeretetszolgálat nagy hagyománnyal rendelkezik, de bizonyos kifulladás jelei észlelhetőek. A szeretetszolgálat továbbra is erős figyelmet és új lendületet igényel tőlünk. A szeretetszolgálatba szeretnénk több kollégistát bevonni (évente legalább 10 főt), és elkészítünk egy a szakkollégium holdudvarának szóló, a szeretetszolgálatot bemutató kisvideót. Tanulmányi rendszerünkben állandó elemként szeretnénk megtartani a szeretetszolgálatot.

A társadalmi felelősségvállalás a SZIK régi, visszatérő missziója, üzenete; mégsem egyértelmű ez a külvilág felé. A társadalmi felelősségvállalást a SZIK profilba mélyebben fogjuk integrálni, és kifelé erősebben, láthatóbban kommunikálni. A felvételizők számára ezt jobban hangsúlyozzuk, továbbá marketing tervet készítünk a SZIK társadalmi felelősségvállalásának erősebb kommunikálására. Ösztönözzük, hogy a Gyökerek tábort a mindenkori szakkollégisták magukénak érezzék, és vállaljanak felelősséget részvételükkel. A Jezsuita Roma Szakkollégiummal való közös projektek lehetőségét keressük. A kollégiumi hétvégén szociális/önkéntes munkát vállalunk.

Erőforrásaink, eljárásaink pillér

1. Jezsuita fenntartói háttér

Célunk, hogy a SZIK vezesse a JEK közösségét és a jezsuita rend missziójában központi szerepet töltsön be.

A SZIK a Jezsuita Sziget (Horánszky utca 18-22., Mária utca 21-25.) részeként és 25 éves jezsuita műként kitüntetett helyet foglal el a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományánál (JTMR), és ezt a pozíciónkat szeretnénk tovább erősíteni. A SZIK hidat képez a felsőoktatás felé és eddig is sok gyümölcsöt termett. A Rend, a Provinciális és a KFB által felügyelt szakkollégiumi működésben a továbbiakban is figyelünk a fenntartói szempontokra. Folyamatosan törekszünk megismerni és megérteni a Rend küldetését és a SZIK ebben elfoglalt helyét, szerepét; erről a Provinciális és a Rektor rendszeresen egyeztet. A Rend számára nemzetközi értékű példa legyen a SZIK, amelyet nemcsak határon belül, hanem azon kívül is bátran bemutathat (szomszédos provinciák felé, ill. Provinciák integrációja esetén is). Szeretnénk, hogy a szakkollégiumi eseményeken a Provinciális és a jezsuita közösség több tagja rendszeresen megforduljon.

Három éven belül elérjük, hogy a szakkollégiumi költségvetésben az éves értékcsökkenést önerőből fedezni tudjuk. A meghirdetés és programalkotás terén szorosabban együttműködünk a Párbeszéd Házával a Horánszky Apostoli Terv keretében. A JEK számára önálló új pályázatokat keresünk.

2. Vezetés

Célunk, hogy a prioritások számának vállalható mennyiségre való csökkentésével érjük el, hogy amibe belekezdtünk, azt jó minőségben be is fejezzük.

A szakkollégiumi vezetés két erőforrásra támaszkodhat: a Vezetőségre és a Diákbizottságra. Együttműködésük kiemelt fontosságú. Ehhez biztosítjuk a vezetésre kijelölt személyek számára a feladatuk végzéséhez szükséges tréningeket. Megszervezzük, hogy a vezetőség és a diákbizottság is évi 1-1 vezetői tréningen vegyen részt, támogatjuk, hogy a – szükséges anyagi források megléte esetén – a DB és a teamvezetők együtt is vegyenek részt tréningen, és hogy a vezetőség tagjai egyéni tanácsadásban, coaching folyamatban vehessenek részt.

A szakkollégiumi vezetés műszerfalának kialakítása eddig esetlegesen zajlott. Bevezetjük és használjuk a napi gyakorlatban a vezetői műszerfal megközelítést: a vezetők használják a Smartsheetet, hogy abban minden projekt tervezhető, követhető, számon kérhető és végül archiválható legyen. Cél, hogy a vezetők törekedjenek a mérhető vállalásokra és azok rendszeres utánkövetésére is.

A szakkollégiumi prioritásokat eddig több dokumentum külön rögzítette. Támogatjuk, hogy a szakkollégiumi prioritások elismert és egyedüli helye a SZAT legyen, amelyet évente felülvizsgálunk.

Aktívabban veszünk részt a forrásfejlesztésben és növeljük a tartós adományozók számát.

Az irodai dolgozók létszámát a szakkollégisták arányában határozzuk meg. Törekszünk arra, hogy tíz kollégistára egy irodai dolgozó jusson, valamint biztosítjuk a belső képzést és a versenyképes bérezést.

Erősítjük a külső és belső kommunikációt: külső kommunikációban kihasználjuk a JEK szintű szinergiáikat, a „Jezsuita Szigeten” belül javítjuk a belső kommunikációnkat és javítjuk a munkavállalók és hallgatók közötti kommunikációs stílust.

3. Infrastruktúra

Célunk, hogy anyagilag fenntartható, otthonos és a közösségi életet segítő környezetet teremtsünk szinergiában a Jezsuita Szigettel.

A SZIK beköltözésekor több építési problémával szembesültünk, amelyek még most évekkel később is hatással vannak a közhangulatra. A továbbiakban kiiktatjuk a fölösleges lépcsőket a kommunikációs (problémamegoldási) folyamatból. Elkérjük a “szolgáltatás-kimaradások” know-how-t a PH-tól, hogy saját hatáskörben eljárhassunk. Kinevezünk egy, az üzemeltetéssel közvetlenül kapcsolatban lévő diákot.

Minden tanévkezdés előtt állapotfelmérést végzünk és a szükséges korrekciókat elvégezzük. Tapasztalatainkkal segítjük a Rendet a Horánszky 20. tetőtér beépítésében, valamint döntést hozunk egy éven belül az alagsorunk kihasználásáról. Az elkövetkezendő tanévben a szakkollégiumi dekoráció véglegesítésére törekszünk.

Barátaink pillér

1. Alumni

Célunk, hogy teret adjunk az öregdiákoknak a szakkollégium továbbfejlesztésében, s ezáltal jobban bevonhassuk őket a számunkra fontos kérdésekbe, valamint tudatosítsuk a mostani hallgatókban az öregdiákság intézmény fontosságát.

Az öregdiák egyesületünk egy éve tetszhalott állapotba került, ezért az öregdiák mozgalom szervezését a SZIK iroda vette át. Fontos, hogy az intézményi szintre visszadelegált öregdiák kapcsolattartás jegyében újragondoljuk feladatainkat. Félévente tartunk egy board ülést. Havi egy hírlevelet kiküldünk és megszervezünk évente egy családos kirándulást. Évente egy új SzIK Alumni merchandise-terméket elkészítünk és gyakornoki munkába negyedállásos alumni szervezőt foglalkoztatunk. Érdeklődési körök alapján klasztereket1 hozunk létre és azokhoz elérhetőségi csatornákat definiálunk. CiviCRM-kompatibilis adatbázist hozunk létre (ezzel a párhuzamos adatbázisokat megszüntetjük), valamint évente egy Öregdiák-találkozót szervezünk Úrnap (~június) környékén. Évi egy ülést szervezünk a Vének Tanácsának2 tavasszal és a SzIK honlapján külön Alumni menüpontot illesztünk, ahová a hírlevelek felkerülhetnek. Az Alumni számára elérhető online profilt3 készítünk az aktuális SzIK-esekről, és a kollégisták számára elérhető Alumni névsort készítünk (foglalkozással) a Moodle-ben, valamint kedvezménykártyát alakítunk ki a Jezsuita Művekhez (A Szív, Jezsuita Könyvek, Lelkigyakorlatok, Loyola Café, Management by Jesus, stb.).4

1Klaszterek: Olyan jól körülhatárolható csoportjai az Alumninak, amelyekben a személyek valamilyen szempontból egységet képeznek és viszonylag egységesen kezelhető a megszólításuk, számukra releváns programok egyértelműen kijelölhetők. Pl.: külföldön élő/tanuló öregdiákok; nagycsaládosok; szakmai körök (akadémikusok, orvosok, mérnökök, jogászok, tanárok, politikusok; művészek, stb.); nyelvismeret alapján (németül, olaszul, spanyolul, japánul, kínaiul, finnül, stb. tudók).

2Vének Tanácsa: Az Alumni tagjaiból meghívásos alapon összeállt, korszakokat reprezentáló, 5 fős konzultatív testület. Feladatuk a SzIK következő évi terveinek átbeszélése a Vezetőséggel. Tanácsaik, kapcsolataik és ötleteik révén segítik a Vezetőség munkáját.

3Online profil: képpel, szakmai önéletrajzzal ellátott rövid, tömör ismertető a kollégistákról (potenciális szakmai gyakorlathoz vagy egyéb projektekhez).

4Board: A SzIK Alumni működését befolyásoló stratégiai testület, amely az operatív feladatok elvégzését maguk között leosztják (vagy más személyeknek delegálják).

2. Egyetemi és középiskolai kapcsolatok

Célunk, hogy a meglévő együttműködések fenntartására építve elérjük, hogy a SzIK elismert legyen a hazai egyetemi hallgatók között, valamint a stratégailag fontos középiskolák tudjanak rólunk, értsenek minket, tudják, hogy mit kínálunk, és mit várunk el.

A SZIK a szakkollégiumi mozgalmon belül és a felsőoktatás más szereplőivel is tartott kapcsolatot, ezek a mindenkori vezetéstől függtek. Elérjük, hogy a kapcsolati háló stabilizálódjon, és kevésbé függjön személyektől.

Egyetemi kapcsolatok területén félévente meghirdetünk egy kurzust más szakkollégiumok között is, évente két felsőoktatási felületen jelenjünk meg (pl. Educatio kiállítás), évente egy szakmai együttmunkálkodások más szakkollégiumokkal (pl.: projektek, szimulációs játékok), évente 2 teaház egyetemistáknak is meghirdetve, egyetemi hálózat kiépítése – a SzIK Facebook oldalhoz havonta 10 új követő (like-oló) megszerzése.

Középiskolai kapcsolatok területén biztosítjuk a jelenlétet a fontosabb gimnáziumok továbbtanulási és karrier napjain (évente 5), a szakkollégium népszerűsítése mellett pedig releváns információkat szolgáltatunk az egyetemi életről. Azonosítjuk a 10 stratégiailag fontos középiskolát (5 állandó, a többit monitorozni, és az előző évi tapasztalatok jegyében bővíteni), informális kapcsolatot tartunk a stratégiailag fontos középiskolák vezetőivel (évi egy szakmai fórum), a Junior program aktualizált, frissített verzióját mérlegeljük, hogy újraindítható-e. SZIK-es nyílt napot tartunk ősszel, hogy a leendő felvételizők jobban megismerhessenek.

3. Társadalmi kapcsolatok

Célunk, hogy a SZIK körüli holdudvar fenntarthatóan bővüljön és számíthassunk barátainkra mind anyagi mind emberi és mind szakmai támogatás megszerzésében amellett, hogy a már meglévő kapcsolatainkat, lehetőségeinket fenntartjuk.

A hallgatók munkaerőpiaci érvényesülését nagyban segítette eddig is a társadalmi hálózat, amely körbeveszi a Szakkollégiumot. A társadalmi hálózatunk bővítésére akciótervet készítünk, amelyet szisztematikusan végrehajtunk. A kollégium éves költségvetésének 2016-ra legalább 5% százalékát holdudvarunk támogatásából nyerjük. A szakkollégium rendezvényei egyszerre színterei a szakmai érdeklődésünknek és támogatóink megszólításának. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a meglévő holdudvart jobban bevonjuk a szakkollégium mindennapjaiba.

Támogatóinkkal törekszünk a kölcsönösen kedvező kapcsolatok kialakítására: gyakornoki helyek biztosítására (amelyhez egy széles körű feltérképezés szükséges). Támogatói hírlevelet indítunk a kijelölt szakkollégiumi teammel a „Barátainknak” c. jezsuita kiadvány mintájára. Felvetjük támogatóinknak a szakspecifikus ösztöndíj-támogatás lehetőségét.

kör_logo_fa